Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

AKM Bilişim > Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

AKM Bilişim olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat gereğince veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında tanımlanan kişisel verileriniz ilgili mevzuat ve işbu aydınlatma metnine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • AKM Bilişim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • İş ortağı, müşteri ve üçüncü kişilerle AKM Bilişim’in ticari amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilişkilerinin kurulması,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi

başta olmak üzere, ancak AKM Bilişim’in hizmetlerinin kaliteden ödün vermeden sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel bir şekilde, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

AKM Bilişim ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanıp, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirket toplanan kişisel verilerin gizliliği ile ilgili olarak KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerekli önlemleri alacaktır.

Kişisel verileriniz, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile AKM Bilişim’in veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, grup şirketleri, iş ortakları, ifa yardımcıları ve alt yükleniciler, AKM Bilişim nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ya da temsilcileri, bankalar başta ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla paylaşılabilir ve sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel veri sahibi sıfatıyla haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme ve bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için KVKK uyarınca taleplerinizi yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep edilen hususun açık ve anlaşılır şekilde belirtildiği, başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirildiği talep dilekçenizi [email protected] adresine gönderebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

AKM Bilişim, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilerek başvurucuya bildirilecektir.

Archives

Categories

Meta

Get In Touch

Latest Posts

Open chat
Merhaba,

Sizlere destek olmak için buradayız.